ŻYCZYMY : ) ⠀⠀ RADOSNYCH, ⠀ BEZTROSKICH ⠀ ALE ⠀ PRZEDE ⠀ WSZYSTKIM ⠀ BEZPIECZNYCH ⠀ WAKACJI. ⠀⠀⠀ WIELU ⠀ SŁONECZNYCH ⠀ DNI ⠀ SPĘDZONYCH ⠀ W ⠀ TOWARZYSTWIE ⠀ PRZYJACIÓŁ.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

We wrześniu 1992 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w powołanej do istnienia Szkole Podstawowej nr 46 w Gdyni na osiedlu Karwiny III. Dyrektorem szkoły został mgr Andrzej Gogola. W pierwszym roku działalności placówki oddany został do użytku pawilon od strony ulicy Brzechwy. Funkcjonalne pomieszczenia, przestronne korytarze, trzy sale gimnastyczne, rozległą przestrzeń na zewnątrz szkoły, gdzie znajduje się m.in. kompleks boisk i amfiteatr, udostępniono po zakończeniu prac budowlanych w 1993 roku. W szkole uczyło się 900 dzieci, a nauczało w niej 52 nauczycieli. Warto nadmienić, iż spora część uczniów była dowożona autobusem z sąsiedniego osiedla Dąbrowa. By przygotować szkołę na przyjęcie uczniów 1 września, nauczyciele zatrudnieni przez Dyrektora samodzielnie i przy udziale swoich rodzin montowali meble, urządzali pracownie. Nie brakowało im entuzjazmu i pomysłów. W trosce o uatrakcyjnienie zajęć podejmowali wysiłek pozyskania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Nawiązali kontakty z instytucjami, uczelniami, które nie pozostały obojętne na potrzeby placówki. W kolejnych latach niezwykle cenna okazała się również pomoc Rodziców, którym jesteśmy bardzo wdzięczni.


         W następnych latach działalności liczba uczęszczających do niej uczniów stopniowo rosła. W roku szkolnym 1996/1997 mieliśmy 36 oddziałów nauczania, uczyło 56 nauczycieli i dwóch księży katechetów. W kolejnym roku szkolnym wzrosła ponownie liczba oddziałów i nauczycieli, po raz pierwszy zaczęto nauczać nowego przedmiotu - elementów informatyki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się koło informatyczne. Ale oferta zajęć pozalekcyjnych była znacznie bogatsza. Oprócz wielu kółek przedmiotowych działały kółka: teatralne, szachowe, turystyczno-krajoznawcze, origami, taneczne, „English games”, LOP, PCK, Caritas i inne. Uczniowie poszerzali swoje zainteresowania, ciekawie spędzali czas po zajęciach lekcyjnych.


         1 września 1999 roku na mocy ustawy o systemie oświaty utworzono szkoły gimnazjalne, również w naszej placówce. Powołano do życia Zespół Szkół nr 13, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 46 oraz Gimnazjum nr 18. Pierwszym rocznikiem, który chodził do gimnazjum, był rocznik dzieci urodzonych w 1986 roku. Po ukończeniu 6-klasowej szkoły podstawowej stali się uczniami 3-letniego gimnazjum. Ten rok szkolny zaowocował określeniem misji szkoły oraz wprowadzeniem koncepcji równowagi 3 głównych wymiarów edukacji: nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania . Całkowite zmiany nastąpiły w kształceniu zintegrowanym (klasy I - III), natomiast w klasach IV-VI w zakresie języka polskiego, sztuki, techniki i informatyki. W gimnazjum zmiany objęły język polski, sztukę i technikę. Wprowadzono po raz pierwszy wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym - integrację europejską.


         W roku szkolnym 2001/2002 szkoła po raz pierwszy przekroczyła liczbę 1000 uczniów uczących się w jej murach. W związku z tym liczniejsze jest także grono pedagogiczne liczące 74 nauczycieli. Na przestrzeni lat liczba uczniów utrzymywała się na wysokim poziomie np. w roku szkolnym 2005/2006 liczyła 940 uczniów, w następnym 868 uczniów, natomiast w roku 2007/2008 w naszej szkole uczyło się 830 uczniów.


         W trosce o zdrowie dzieci placówka nasza włączyła się do realizacji kilku programów prozdrowotnych m.in. „Szkoła promująca zdrowie”, „Mleko i owoce w szkole”, „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”. Niektóre wciąż są kontynuowane. Z inicjatywy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dzieci i młodzież zaangażowała się w cykliczne działania na rzecz ochrony środowiska bezpośredniego sąsiedztwa szkoły „Sprzątanie świata” czy międzynarodową akcję „Obserwator Wybrzeża Europy”. Tak bliską sercu młodzieży edukację proekologiczną realizowano z III klasami gimnazjum przez 20 lat podczas warsztatów w Żelistrzewie i okolicach. Wychowawcy i nauczyciele nieustannie podejmują trud uwrażliwienia nowych pokoleń dzieci na potrzeby innych, kształtują w młodych ludziach empatię. Wyrazem tego codziennego wysiłku jest systematyczna i spontaniczna działalność dzieci na rzecz osób potrzebujących. Rokrocznie zbieramy fundusze i dary rzeczowe dla hospicjum „Bursztynowa Przystań”, przekazujemy dary dla szpitala dziecięcego, dla walczącej Ukrainy, na budowę studni i szkoły w Afryce, zbieramy pieniądze w akcji „Góra grosza” i wiele innych. Stałą pomocą dzieci otaczają również gdyńskie „Ciapkowo”.


         Szkoła nasza gościła wielokrotnie uczniów klas młodszych z gdyńskich placówek na Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, a dzieci klas czwartych każdego roku w murach macierzystej szkoły zdawały egzamin na kartę rowerową w części teoretycznej i praktycznej.
Od chwili organizowania ogólnopolskich egzaminów na zakończenie etapu edukacyjnego, uczniowie naszej szkoły uzyskiwali bardzo dobre wyniki. Bez fałszywej skromności możemy się pochwalić, że w każdej edycji egzaminów nasi uczniowie zawsze osiągali wyniki powyżej przeciętnej w Gdyni, co pozwalało nam zajmować wysokie miejsca w rankingu gdyńskich szkół rejonowych. To niewątpliwie zasługa rzetelnej pracy dzieci, doświadczenia  i zaangażowania  nauczycieli naszej szkoły. Od pierwszego roku istnienia szkoły uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, konkursach wiedzy organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i zawodach międzyszkolnych. W każdym roku zbierali laury. Nasi podopieczni za swoje osiągnięcia byli wyróżniani stypendiami Prezydenta Miasta czy Kuratora Oświaty. Listę finalistów, laureatów i stypendystów z naszej szkoły można zobaczyć TUTAJ. Również na niwie sportowej uczniowie reprezentujący szkołę czy to indywidualnie, czy drużynowo wywalczyli wiele tytułów mistrzowskich. Sukcesów tych nie sposób wymienić, wystarczy obejrzeć ekspozycję pucharów na korytarzach szkoły.


         Szkoła, realizując swoje podstawowe funkcje, dąży do kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Podjęto współpracę ze Związkiem Sybiraków i Rodziną Katyńską. Każdego roku reprezentacja społeczności uczniowskiej ze swoimi opiekunami i sztandarem szkoły uczestniczy we wrześniowych obchodach ku czci pomordowanych na Wschodzie. Ponadto w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej posadzono na terenie szkolnym Dąb Pamięci ku czci zamordowanego w Charkowie w 1940 roku majora Bolesława Ryzińskiego. Włączyliśmy się również w coroczną akcję MEN „Szkoła pamięta”.


         Rok szkolny 2012/2013 był szczególnym rokiem w naszej historii. To Rok Jubileuszowy, w którym obchodziliśmy 20- lecie. Po długich przygotowaniach szkoła zyskała patrona i sztandar. Uroczystość nadania imienia Franciszka Sokoła miała podniosły charakter i odbyła się w obecności przedstawicieli władz miasta, instytucji lokalnych, służb mundurowych, dyrektorów gdyńskich szkół, byłych pracowników szkoły oraz wielu innych osób związanych z naszą placówką. Honorowym gościem był syn naszego patrona - pan Bogusław Sokół, który swoją obecnością uświetnił tę uroczystość.

         Staraniem dyrekcji utworzono izbę pamięci Franciszka Sokoła, do której część pamiątek przekazał Pan Bogusław Sokół. Z okazji jubileuszu
i nadania imienia nauczycielka muzyki skomponowała hymn szkoły. Relację z uroczystości można obejrzeć i przeczytać o niej. 20 letnią, krótką historię szkoły opublikowano w małej broszurce „Jubileusz XX-lecia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni” i opatrzono zdjęciami. Swoje refleksje z lat szkolnych zamieścili dotychczasowi absolwenci.


         „46-tka była dla mnie zawsze „drugim domem”. (…) byłem w końcu pierwszym rocznikiem, który spędził w niej aż 10 lat, poczynając od zerówki, a na ostatniej klasie gimnazjum kończąc. (…) lata podstawówki i gimnazjum upływały na nauce pod kierunkiem niezrównanych nauczycieli. To dzięki Nim i ich wysiłkowi kolejny etap edukacji nie nastręczał problemów”.
„ Gdyby ktoś powiedział mi parę lat temu, że przytulę się do surowego nauczyciela, porozmawiamy o sprawach poważnych i mniej poważnych jak starzy przyjaciele i zasięgnę jego rady w przełomowych momentach życia, które mogą zaważyć na mojej przyszłości, nie uwierzyłbym. A jednak. (…) Przyznam szczerze , że chętnie wróciłbym do tych czasów…”.
„Jedno miejsce, a tak wiele niepowtarzalnych i wyjątkowych wspomnień. Obrazów, które ciężko zebrać i przelać na papier, a które bez wątpienia nie tylko we mnie wywołują uczucie tęsknoty za dzieciństwem i uczniowskimi wybrykami. Zawsze myślałam, że szkolne lata to czas, do którego nie będę wracać z chęcią, lecz strachem. Życie uświadomiło mi, że może być inaczej”.


         W sierpniu 2017 roku wskutek reformy MEN gimnazja zostały zlikwidowane, a od roku szkolnego 2017/2018 nowe roczniki dzieci kontynuowały naukę w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej, rozpoczęło się wygaszanie Gimnazjum nr 18. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas III gimnazjum zakończył ten proces. Podjęte z wyprzedzeniem starania o otwarcie placówki przedszkolnej doprowadziły do powstania przedszkola i przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Dla naszych najmłodszych utworzono bezpieczną przestrzeń do zabaw na świeżym powietrzu.

         W Roku Jubileuszowym 2022/2023 udało się zakończyć gruntowny remont szkolnych boisk, które służą nie tylko naszym uczniom, ale również społeczności lokalnej. W ramach kształcenia obywatelskiego i przygotowania do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie zainicjowali w roku szkolnym 2022/2023 akcję „Uczniowski Budżet Obywatelski”. To połączenie idei demokracji, lekcji wychowania obywatelskiego i przedsiębiorczości. Dlatego uczniowie naszej szkoły podejmując nowe dla siebie wyzwanie, włączają się w różne akcje na terenie szkoły, by zebrać fundusze na realizację własnych pomysłów, które uatrakcyjnią i umilą pobyt w szkole. Aktywnie w życie szkoły włącza się również Rada Rodziców, która podejmuje różne inicjatywy wspierające i promujące działalność naszych wychowanków. Wspólnie staramy się przekształcić szkolne korytarze w przestrzeń przyjazną uczniom, aranżując miejsca służące wypoczynkowi.


         Przez 30 lat istnienia placówki zmieniała się kadra pedagogiczna. Do dziś pracują w szkole nauczyciele, którzy byli zatrudnieni od pierwszego dnia powołania dzisiejszej Jubilatki do życia. Za swoje zasługi i ciężką pracę wielu nauczycieli zostało w tym okresie wyróżnionych nagrodami Dyrektora, Prezydenta Miasta, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Medalami KEN. Co przed nami? Współczesny świat rozwija się bardzo dynamicznie. Świadomi wyzwań staramy się pomóc młodym ludziom przygotować do życia w rzeczywistości, która podlega nieustannej zmianie. Dlatego szczególnie dużo troski przykładamy do kształtowania kompetencji 4K, czyli komunikacji, kooperacji, kreatywności oraz krytycznego myślenia. Droga Jubilatko, życzymy Ci kolejnych owocnych lat dla dobra Twoich uczniów i grona nauczycieli. 100 lat!

Data dodania: 2023-04-14 09:44:22
Data edycji: 2024-06-02 13:09:43
Ilość wyświetleń: 755

Gdynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykolwiek Polska mogła zrobić...

Franciszek Sokół
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej