niedziela, 18 kwietnia 2021 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Świetlica

Zapisy do świetlicy szkolnej

Zapisy uczniów klas 0-3 do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 odbędą się dnia 1 września w godzinach 8.00-13.00 przy wejściu głównym do szkoły.

Prosimy szczególnie zapoznać się z procedurami obowiązującymi w świetlicy w czasie epidemii, które są zawarte w tym dokumencie.

Ze strony szkoły można pobrać dokumenty:

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
Karta informacyjna dla rodziców
Oświadczenie o samodzielnym wyjściu ucznia ze szkoły
Oświadczenie o odbieraniu ucznia przez osobę małoletnią
Deklaracja godzin pobytu ucznia w szkole

 

 

W naszej szkole świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00. Świetlica szkolna wypełniając swoją wychowawczo-opiekuńczą rolę oferuje dzieciom udział w:

 • Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka (czytelnictwo, opowiadanie baśni, oglądanie programów edukacyjnych, zagadki, krzyżówki, wycieczki przyrodnicze);

 • Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, umuzykalnienie, małe formy teatralne, udział w imprezach okolicznościowych);

 • Elementy wychowania fizycznego (gry i zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu);

 • Zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań, zajęcia przy stolikach (puzzle, gry planszowe, strategiczne ,edukacyjne, przyrodnicze, logiczne).

Świetlica szkolna jest otwarta dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole. Nauczyciele świetlicy ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz z pielęgniarką. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia.


Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
  zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy
  z wychowawcami klas I - III .


Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, która w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny przed i po lekcjach. Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych) rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje, oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. Opieka nad dzieckiem jest ważnym obowiązkiem, nie może ona się ograniczać do zapewnienia mu posiłków oraz miejsca do odrabiania lekcji i wypoczynku. Dziś naczelną pozycję zajmują zadania powiązane ściśle z samym procesem wychowania. Obydwie funkcje świetlicy, opiekuńcza i wychowawcza, są współzależne i określamy je jako zadania opiekuńczo - wychowawcze. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy
w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego 1.

W czasie zajęć plastyczno - technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miejskim (liczne nagrody, wyróżnienia, nagrody rzeczowe, dyplomy).

telefon bezpośredni do świetlicy:

+48 880 338 100

Joanna Reiter-Perdian
1. M. Czarniewicz, Funkcja placówki pozaszkolnej w systemie oświaty i wychowania, "Biuletyn Pedagogiczny" Pałacu Młodzieży w Warszawie, nr 4 (23), 1965, s. 2.

 

 

 

Zimowa odsłona Gdyni – kreatywnie

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej uczciły 95 Urodziny Gdyni wykonując kreatywne prace plastyczne. Prace zostały wykonane pod kierunkiem: A. Kapuścińska, M. Łuszczyk i J. Perdian.

 

 

 

Spotkania ze sztuką


Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do oglądania i korzystania z filmów " Spotkania ze sztuką". Filmy będą miały charakter instruktażowy, począwszy od propozycji prostych zajęć plastycznych. Mają też przybliżyć świat sztuki, w tym znanych artystów oraz ich dzieła.

Dorota Markowska