wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Projekty edukacyjne

 

Ciekawe przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w naszej szkole:

 

Projekt edukacyjny klasy 3 gim A

Dodano: środa, 20 marca 2019 roku
Na holu głównym naszej szkoły, dumnie zajął miejsce projekt edukacyjny - makieta, wykonana przez zespół uczniów z klasy 3 gimnazjum A pod kierunkiem pani Małgorzaty Tkaczeń. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawy projekt architektoniczny, przedstawiający białe miasto na skałach - Matera i Ostunia. Uczniowie za pomocą kartonu, kleju, drewna i nożyczek "wyczarowali" przepiękny przykład architektury Włoch. Gratulujemy!

 

 

 

 

Setna rocznica urodzin Roalda Dahla - projekt edukacyjny

Dodano: środa, 22 lutego 2017 r
W zeszłym roku Roald Dahl, brytyjski pisarz, scenarzysta i publicysta pochodzenia norweskiego, obchodziłby setną rocznicę urodzin. "Charlie i fabryka czekolady" oraz "Matylda" należą do kanonu ulubionych lektur szkolnych. Można je też zobaczyć w wersjach filmowych. Z okazji tego jubileuszu Steven Spielberg wyreżyserował inną jego książkę - "BFG", czyli opowieść o Bardzo Fajnym Gigancie.

Na całym świecie w 2016 roku miały miejsce obchody 100 rocznicy urodzin autora, upamiętniające legendarną pracę, życie i zróżnicowane dziedzictwo jednego z najbardziej kochanych twórców literatury dziecięcej na świecie. Roald Dahl pozostaje najlepszym na świecie autorem opowiadań, a postaci przez niego stworzone są magiczne pomysłowe i niezapomniane.


Uczniowie naszego gimnazjum postanowili uczcić tę rocznicę i zrealizowali projekt w efekcie którego powstało ilustrowane słuchowisko opowiadania Roalda Dahla "Czarodziejski palec". Ilustracje kolorowe są wykonane przez nasze uczennice w ramach projektu, a czarno-białe ryciny są autorstwa Roalda Dahla. Zapraszamy do słuchania i oglądania.

 

 

 

Gotuj z Miłoszem

Dodano: środa, 23 stycznia 2013 r
Uczniowie 3 C gimnazjum w ramach tworzonego projektu edukacyjnego z informatyki: Miłosz Sawicki, Kuba Lewandowski, Kuba Sikora i Bartek Dudek serdecznie zapraszają do udziału we wspólnej zabawie, uczestniczeniu w życiu projektu obserwując poczynania kucharzy pod adresem: www.facebook.com/gotujzmiloszem oraz www.youtube.com/gotujzmiloszem.

Gotuj z Miłoszem to program kulinarny dla młodzieży. Pomysł narodził się w głowach trójki uczniów z gdyńskiego gimnazjum nr 18: Bartka Dudka, Jakuba Sikora i Miłosza Sawickiego, a po krótkim czasie także Jakuba Lewandowskiego. Program jest projektem edukacyjnym którym opiekował się pan Marek Pauli. Oficjalnie rozpoczęcie swej działalności datujemy na 26 października 2012 roku. Projekt zdobył już wielu fanów śledzących kolejne kulinarne przeboje zespołu młodych kucharzy.

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(DzU, nr 156, poz. 1046)


(fragment dotyczący projektu edukacyjnego )


§ 21a.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Od 1 września 2009 r. w gimnazjach obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk m.in. na kształtowanie postaw uczniów umożliwiających sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla uczniów klas I i II gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej (zatem w roku szkolnym 2010/2011 rozporządzenie nie dotyczy uczniów klas III, których obowiązuje stara podstawa programowa). Muszą oni (poza wyjątkami określonymi w ust. 9) podczas nauki w gimnazjum wziąć udział w co najmniej jednym projekcie.


2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Metoda projektu edukacyjnego jest coraz częściej stosowana w polskich szkołach. Nauczyciele cenią ją, ponieważ doskonale kształci umiejętność pracy w grupie, ułatwia przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy i jest przyjazna uczniom. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie projekty realizowane dotąd w szkołach odpowiadają wytycznym rozporządzenia. Zdefiniowany tam projekt jest działaniem zespołowym (nie może to być więc projekt indywidualny, który także bywa stosowany jako metoda pracy) i planowym, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny. Uczniowie powinni rozwiązać problem zawarty w temacie projektu. Może być on sformułowany np. w postaci pytania problemowego (Jak...? Dlaczego.? W jaki sposób.? Co możemy zrobić, żeby.? itp.). Taka forma projektu jest trudniejsza, ale rozwija więcej umiejętności.


3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje na konieczność wykorzystywania przez nauczycieli w procesie kształcenia różnorodnych metod aktywizujących, w tym metody projektu edukacyjnego. Udział w projekcie umożliwi uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego. Tematyki projektów można szukać w treściach podstawy lub poza nią. Projekty mogą dotyczyć jednego przedmiotu bądź mieć charakter interdyscyplinarny.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Istotę projektu stanowi fakt, iż realizowany jest on przez zespół uczniów, a nauczyciel jedynie wspiera ich działania. Samodzielne podejmowanie decyzji, możliwość wyboru sposobu realizacji zadań oraz odpowiedzialność za ich wykonanie powodują, że uczniowie w naturalny sposób uczą się planowania i organizowania swojej pracy, rozwiązywania problemów i współpracy w zespole. Nabywają także umiejętność prezentowania efektów podjętych wspólnie działań oraz rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Rozporządzenie określa kolejne etapy, które powinny wystąpić przy realizacji projektu - począwszy od wybrania tematu, poprzez określenie celów, zaplanowanie działań i ich wykonanie, aż po publiczne przedstawienie rezultatów.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. Metoda projektu edukacyjnego nie pociąga za sobą zmian organizacyjnych, ale wymaga ustalenia zasad realizacji projektów. Każda szkoła powinna wypracować swoje reguły, dostosowując je do własnych warunków (np. wielkości szkoły, posiadanego sprzętu, możliwości organizacyjnych) oraz potrzeb uczniów. Jest to zadanie dyrektora, który powinien porozumieć się w tej sprawie z radą pedagogiczną. Projekt edukacyjny jest także doskonałą okazją do wykorzystania zasobów środowiska, aktywizacji otoczenia szkoły oraz włączenia do współpracy rodziców i społeczności lokalnej.


6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Ponieważ celem wprowadzenia obowiązku realizacji zespołowego projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum jest kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności uczniów, proponuje się, aby udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego był brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia. Szkoły są zatem zobligowane do uwzględnienia udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w kryteriach oceniania zachowania, zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Szkoły powinny dostosować swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r.


7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Zapoznanie uczniów i rodziców z warunkami realizacji projektu to zadanie wychowawcy, z którego powinien się wywiązać na początku roku szkolnego. W roku szkolnym 2010/2011 wychowawcy klas I i II gimnazjum są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada 2010 r.


8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Bez względu na to, w której klasie uczeń zrealizuje projekt edukacyjny, informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.


9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Rozporządzenie nie precyzuje przypadków, w których dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu, pozostawiając to jego decyzji. To dyrektor rozstrzyga, w jakich sytuacjach losowych, zdrowotnych czy innych uczeń nie jest w stanie zrealizować projektu.


10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". Na świadectwie ucznia, który został zwolniony z realizacji projektu, zamiast informacji o udziale w realizacji projektu powinien znaleźć się zapis "zwolniony" lub "zwolniona".