wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Stołówka

 

W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Gdyni funkcjonuje szkolna stołówka, która oferuje smaczne i zdrowe obiady dla uczniów. Z obiadów można korzystać podczas dużych przerw w szkole: 11.30-11.50 oraz 12.35-12.50

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

§1

W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły prowadzone przez gminę Gdynia realizujemy zadania opiekuńcze poprzez organizację przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej.

§2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
• Uczniowie,
• Pracownicy szkoły

§3

Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji wydawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Ze środków otrzymanych z budżetu Miasta mogą być finansowane posiłki dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Z każdego oddziału wyznaczony zostaje jeden uczeń, któremu zapewniony zostaje bezpłatny posiłek.


§4

Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie i ustalana jest na podstawie kalkulacji.

§5

Szkoła może również prowadzić żywienie dla pracowników według zasady:
• Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza, pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole - zgodnie z art. II Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach i Placówkach oświatowo-Wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia.
• Dla nauczycieli, ustala się odpłatność w pełnej wysokości uwzględniając koszty przygotowania posiłku w tym: koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłku koszty wynagrodzenia pracowników stołówki wraz z pochodnymi , oraz koszty utrzymania stołówki.
• Dla pozostałych pracowników nie będących nauczycielami ustala się odpłatność w pełnej wysokości uwzględniając koszty przygotowania posiłku w tym: koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłku , koszy wynagrodzenia pracowników stołówki wraz z pochodnymi , oraz koszty utrzymania stołówki oraz podatek VAT w wysokości 8%.

§6

Kalkulacja posiłków dla dzieci sporządzana jest w miesiącu wrześniu i obowiązuje przez dany rok szkolny. Kalkulacja kosztów posiłku sporządzana jest w miesiącu styczniu i obowiązuje od miesiąca lutego do stycznia roku następnego. W przypadku wzrostu cen surowca w trakcie roku cena posiłku dla uczniów będzie aktualizowana na bieżąco. Ustalone na podstawie kalkulacji stawki za posiłek wprowadzane są zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

§7

Opłatę za obiady należy dokonać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy przelewem na konto szkoły podając imię, nazwisko i klasę dziecka.
Opłaty za posiłki za miesiąc styczeń  wnosi się wyjątkowo w pierwszych dwóch dniach roboczych miesiąca.


§8

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika w szkole w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt do intendenta osobiście, telefonicznie (tel. 58 629-12-69 wew,17) do godziny 14 – tej. W przypadku braku zgłoszenia Rodzice poniosą koszty niespożytego posiłku. Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności (z wyłączeniem pierwszego - dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis), którą należy odliczyć, przy opłacie za następny miesiąc.


§9

W przypadku planowanej nieobecności poszczególnych klas w szkole (wycieczki, konkursy, zawody) należy zgłosić ten fakt przynajmniej 3 dni wcześniej do intendenta.

§10

Określa się czas pracy stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni

• Godz. 11:30 I przerwa obiadowa
• Godz. 12:35 II przerwa obiadowa


Posiłki wydawane są za okazaniem karty obiadowej. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

§11

Uczniowie korzystający ze stołówki szklonej zobowiązani są do zachowania spokoju oraz przestrzegania czystości. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce szkolnej osobom nie spożywającym posiłku. Do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach i stroju sportowym oraz wnosić plecaków i worków.

Regulamin stołówki wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

Dyrektor Szkoły