wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Rekrutacja do Przedszkola nr 57 i oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdyni
odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie:


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie
w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku

 

Rekrutacja do oddziałów "0" w roku szkolnym 2023/2024

Dodano: niedziela, 5 marca 2023 roku
Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów "0" w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdyni.


Dokumenty do wypełnienia:

 • Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Od 1 września 2023 (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do przedszkola)

  oraz załączniki:
  • Oświadczenie nr 1 o wielodzietności rodziny kandydata
  • Oświadczenie nr 2 o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
  • Oświadczenie nr 3 rodzica o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP
  • Oświadczenie nr 4 o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się
  • Oświadczenie nr 5 rodzica o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się


Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Dodano: czwartek, 23 lutego 2023 roku
Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych.

Rekrutacja do klas I zaczyna się 20 marca i kończy 20 kwietnia 2023 roku


Dokumenty do wypełnienia:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2023 /2024 (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
 • Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2023 /2024 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

  oraz załączniki:
  • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej
  • Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek
  • Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
  • Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.Rejon Szkoły Podstawowej nr 46 obejmuje następujące ulice:
1. Baczyńskiego 81-597
2. Brzechwy 81-560
3. Chwaszczyńska od nr 2 do nr 130 parzyste i od nr 1 do 133 nieparzyste 81-571
4. Damroki 81-572
5. Fleszarowej Muskat 81-589
6. Gałczyńskiego 81-589
7. Górnicza 81-572
8. Gryfa Pomorskiego 81-572
9. Iwaszkiewicza 81-597
10. Leśniczówka
11. Lipowa 81-572
12. Makuszyńskiego 81-595
13. Myśliwska 81-572
14. Porazińskiej 81-593
15. Tuwima 81-591
16. Waleriana-Szefki 81-572
17. Witosławy 81-572
18. Zwinisławy 81-572

 

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023-2024

Dodano: niedziela, 5 marca 2023 roku
Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów "0" w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdyni.

Dokumenty do wypełnienia:

 • Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w szkole podstawowej Od 1 września 2023 (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do przedszkola)

  oraz załączniki:
  • Oświadczenie nr 1 o wielodzietności rodziny kandydata
  • Oświadczenie nr 2 o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
  • Oświadczenie nr 3 rodzica o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP
  • Oświadczenie nr 4 o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się
  • Oświadczenie nr 5 rodzica o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się

 

 

 

Dodano: czwartek, 16 lutego 2023 roku
Publikujemy skan zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupelniającego w SP na rok szkolny 2023/2024

 

Dodano: wtorek, 31 stycznia 2023 roku
3 marca 2023 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rekrutacja rozpocznie się 6 marca - o godz. 12.00 w tym dniu aktywowana zostanie strona, na której będzie prowadzona. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd. Jak wygląda harmonogram rekrutacji? 3 marca 2023 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie

www.gdynia.pl/rekrutacja2023

6 marca od godz. 12.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00
– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych, do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:


26 maja 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023 wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
29 maja od godz. 12.00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,
do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
20 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,
31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), 6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:
1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;
3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;
4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.