czwartek, 19 września 2019 roku

 

Koła Zainteresowań 2018/2019

Patron Szkoły
PrzedmiotyNajciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Koło biologiczne

Prowadzący: Irena Szankin
Termin zajęć : poniedziałki 14.35-16.05- sala 23, dla uczniów klas gimnazjalnych, alternatywnie zajęcia terenowe w soboty.
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, utrwalanie wiadomości i kształtowanie postawy proekologicznej. Współpracujemy z kołem LOP. Jak co roku uczestniczyć będziemy w różnych akcjach i konkursach. Informacje o tematach i terminach zajęć terenowych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń na holu.

Zapraszam Irena Szankin


„W ostateczności wszyscy odpowiadamy przed naturalnym prawem. Jeśli skazimy wodę, będziemy ją pić. Jeśli zatrujemy powietrze, będziemy nim oddychać. Jeśli uzbroimy kogoś na świecie, to będzie więcej przemocy”.


Winona LaDuke

KONKURS BIOLOGICZNY DLA SP PIĄTEK , 9 LISTOPADA  GODZ.14
Zapisy  do 30 października 2018r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie „ Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” podpisanej przez rodziców.
  Zakres wymagań w poszczególnych etapach konkursu

Konkurs przedmiotowy z biologii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z biologii dla szkoły podstawowej ( pkt II ust.1 Ramowego regulaminu).

 1. Na każdym  etapie konkursu realizowane będą następujące cele kształcenia (wymagania ogólne), zawarte w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej  w zakresie przedmiotu biologia:
  1. znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych,
  2. planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń, wnioskowanie w oparciu o ich wyniki,
  3. posługiwanie się informacjami z analizy materiałów źródłowych,
  4. rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych,
  5. znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka,
  6. postawa wobec przyrody i środowiska.
 2. Na każdym etapie konkursu uczestnicy rozwiązują pisemnie zadania otwarte i zamknięte   o różnym stopniu trudności.
 3. Poszerzanie treści programowych rozpoczyna się na etapie szkolnym i będzie zwiększało się stopniowo z etapu na etap konkursu.
 4. Na etapie szkolnym wymagane będą niektóre treści, w niewielkim zakresie poszerzonym,  z następujących działów podstawy programowej z biologii dla szkół podstawowych:
  1. dział I: Obserwacje mikroskopowe, pierwiastki i związki chemiczne budujące organizm,   budowa komórek,
  2. dział II: Klasyfikacja organizmów, wirusy, bakterie,
  3. dział III: Organizm człowieka – hierarchiczna budowa organizmu człowieka, poszczególne układy narządów,
  4. Homeostaza.

 Wykaz zalecanej literatury etap szkolny

 • Podręczniki do biologii w  ośmioklasowej szkole podstawowej
 • Podręczniki do biologii w gimnazjum
 • Atlas anatomiczny.Tajemnice ciała. 2011, Nowa Era, Warszawa

 

KONKURS BIOLOGICZNY DLA GIMNAZJUM ŚRODA, 7 LISTOPADA  GODZ. 14
Zapisy do 26 października 2018r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”  podpisanej przez rodziców.
 Zakres wymagań na poszczególne stopnie konkursu
Konkurs przedmiotowy z biologii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej
z biologii dla gimnazjum.

 1. Stopień szkolny

Zakres obejmujący wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych
i szczegółowych określonych w podstawie programowej z biologii dla III etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
). Spośród wymagań ogólnych  w szczególności wymaganie II - znajomość metodyki badań biologicznych (planowanie obserwacji i doświadczeń, formułowanie pytań badawczych, hipotez i ich weryfikacji, próba badawcza i próba kontrolna, wnioskowanie, wiązanie przyczyn i skutków, odróżnianie korelacji od zależności przyczynowo-skutkowych).
Wymagania szczegółowe podstawy programowej określone w poszczególnych działach
z wyłączeniem działu VIII i IX ( genetyki i ewolucjonizmu).
Uczniów obowiązuje przeprowadzenie wszystkich zalecanych w podstawie programowej doświadczeń i obserwacji.
Na etapie szkolnym wymagania obejmują także treści poszerzające podstawę programową: znajomość literatury określonej w pkt 8 wykazu literatury (Wiedza
i Życie
, numery: 9/2018 i 10/2018).  

                                                 
 Wykaz zalecanej literatury i materiałów pomocniczych

 1. Podręczniki do biologii w gimnazjum, zamieszczone w wykazie podręczników  dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół.
 1. Grykiel Krystyna, Halastra-Petyna Grażyna, Mazurek Elżbieta, Potulska-Klein Barbara, Tablice biologiczne, Podkowa 2007
 2. Poziomek Urszula, Biologia w gimnazjum. Doświadczenia, WSiP 2010
 3. Łobziak Stanisław, Laboratorium w szufladzie. Biologia, PWN 2016
 4. Przewodniki i leksykony do rozpoznawania drzew np.:

Kremer Bruno, Leksykon przyrodniczy Drzewa, Świat Książki 1995,
Materiały edukacyjne przygotowane przez Lasy Państwowe: http://mlodziez.erys.pl

 1. Atlas anatomiczny Tajemnice ciała ludzkiego, Nowa Era 2011
 2. Biologia. Jedność i różnorodność, PWN 2011
 3.  Wiedza i Życie, miesięcznik, numery od września 2018 r. do  lutego 2019 r.,

Księgarnia Prószyński i S-ka.

 1. Zalecane strony Internetowe:

http://mlodziez.erys.pl/lesnoteka,
www.biocen.edu.pl,
www.e-biotechnologia.pl,
www.wiz.pl.

 

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego zakwalifikowali się: Maria Jankowska 8c, Artur Dustet Leskiewicz 8b, Amelia Wróblewska 8c. Konkurs odbył się 18 stycznia 2019r. Czekamy na wyniki i liczymy na sukces.